کارآفرینی و خلاقیت

کارآفرینی و خلاقیت

در مبحث خلاقیت در کارآفرینی گروه پژوهش “آیریک پردازش شبرو” همراه “دکتر فرزاد ویسانلو” شدیم تا بتوانیم قدم های هرچند کوچک به جهت ارتقاء خلاقیت در کارآفرینی برداریم.