آموزش سامانه آموزش مجازی LMS

فهرست

1. ملزومات مورد نیاز

1. ملزومات مورد نیاز

ملزومات مورد نیاز
v نحوه تهیه نرم افزارهای مورد نیاز:
در بلوک نرم افزارهای مورد در سامانه آموزش مجازی مراحل ذیل انجام دهید:
1- ابتدا نرم افزار گوگل کرم نصب نماید فقط اگر سیستم شما 32 بیتی نسخه اول نصب کنید ولی اگر سیستم شما 64 بیتی نسخه دوم نصب کنید.
نسخه اول :گوگل کرم مخصوص ویندوز 32 بیتی
نسخه دوم : گوگل کرم مخصوص ویندوز 64 بیتی