ساعات کاری: 08:00 الی 17:00

تهران ، میدان ولیعصر – پاساژ کامپیونر ولیعصر -طبقه اول -پلاک ۵۳

مدیریت فرآیند سازمانی

ارتباطات موثر، توسعه آسان، اثربخشی فرآیند های سازمانی

کارایی و انعطاف شغلی بالا

*حذف موازی کاری، تکرارها، کمبود ها در فرآیندها و موجودیت های سازمان
*امکان انجام بهتر و سریع تر کارهای محول شده
*حرکت پویای سازمانی با استفاده از نرم افزار bpms

نظم و ساماندهی

نظم و ساماندهی فرآیندهای سازمانی ادارات و ارگان های مختلف

شرکت های خصوصی

نظم و ساماندهی فرآیندهای سازمانی ادارات و ارگان های مختلف و شرکت های خصوصی و همچنین همراهی در این باره